Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2012

alicekamilosh
Przestajemy kochać siebie, gdy ktoś nas nie kocha.
alicekamilosh
poznajmy się na nowo, rozegram to inaczej.
Reposted fromsuchanuglysound suchanuglysound viaacetylo acetylo
alicekamilosh
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromarancione arancione viadusz dusz
alicekamilosh
Powiedz,  jak zupełnie bardzo cię nie obchodzę...
— m.s.d.
alicekamilosh

''Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.''

alicekamilosh
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
alicekamilosh
0672 6707
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viamefir mefir
8045 1c85
Reposted fromorendasophie orendasophie viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl